Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden: Welkom op de website van Chio. Wij hopen dat onze website je bevalt en dat wij je er vaak mogen begroeten. We zijn voortdurend in de weer om de bezoekers van onze website te verrassen met interessante nieuwtjes. Tegelijkertijd zijn we echter ook gedwongen om een aantal regels op te stellen. die nagevolgd moeten worden bij het gebruik van onze website. We vragen je om de hierna volgende algemene voorwaarden goed door te lezen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de in de voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheid. Voor iedere bezoeker van onze site geldt immers dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1. Commercieel eigendomsrecht De volledige inhoud van deze website is wettelijk beschermd ten gunste van lntersnack Nederland B.V. Alle afbeeldingen op de pagina’s en in het bijzonder ook de commerciële eigendomsrechten hierop, zijn ofwel bezit van lntersnack Nederland B.V. of worden met toestemming van de rechthebbenden gebruikt. We staan je met plezier toe om gedeelten van deze website voor persoonlijk gebruik op te slaan op je computer. Je mag dit materiaal echter uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Voor alle andere doeleinden is onze schriftelijke toestemming vereist. Ook downloadbare software en alle daarbij behorende gegevens blijven volledig eigendom van lntersnack Nederland B.V. We kunnen absoluut niet toestaan dat materiaal van de website, zoals handelsmerken of logo’s, in publicaties of op andere wijze. voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De publicatie of het doorsturen van deze website – geheel of gedeeltelijk – kunnen we alleen dan toestaan als je ten aanzien van de rechten over een licentie beschikt. Bent je in zo een licentie geïnteresseerd. dan geven wij je hierover graag meer informatie. We geven gebruikers graag toestemming om links naar onze site te plaatsen. We moeten echter wel vragen om onze handelsmerken of logo’s niet op andere pagina’s te gebruiken. 2. Toesturen van materiaal We vinden het altijd prettig als je ons materiaal toestuurt. We zien je ideeën, adviezen, foto’s of bestanden met plezier tegemoet. Vertrouwelijkheid kunnen we echter niet garanderen. Verder moeten we je erop wijzen dat lntersnack Nederland B.V. van al het materiaal dat we van onze bezoekers ontvangen alle rechten verwerft. We hebben daardoor ook altijd het recht om dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken. Aanspraken op betaling hiervoor worden uitdrukkelijk uitgesloten. Als je niet wilt dat wij de rechten verkrijgen op door jou toegezonden materiaal. dan moeten we je verzoeken om ons geen materiaal te sturen.

3. Disclaimer / Beperking van aansprakelijkheid 3.1. lntersnack Nederland B.V‚ zet zich steeds in om alleen maar correcte informatie te geven op de website. Het is echter niet mogelijk om volledige garantie te geven voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie. Tevens kunnen we niet garanderen dat de website ook in de toekomst beschikbaar zal zijn en kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen van welke aard dan ook. Het is daarnaast ook niet te garanderen dat deze site of de server altijd volledig vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Verder kan ook niet de garantie worden gegeven dat een verzoek om informatie via deze webpagina’s inderdaad succesvolle resultaten oplevert.

3.2. lntersnack Nederland B.V‚ en al degenen die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling en uitvoering van de website of die de informatie voor de site hebben geleverd, zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. De disclaimer geldt in het bijzonder voor vervolgschade‚ immateriële schade of niet voorzienbare schade. De disclaimer is ook van toepassing op alle gevallen waarbij interactieve informatie- uitwisseling plaatsheeft.

3.3. Deze disclaimer geldt natuurlijk niet als lntersnack Nederland B‚V.. de wettelijke vertegenwoordigers of de plaatsvervangers, opzettelijk of door grove nalatigheid, nalaten om de contractuele verplichtingen na te komen. De disclaimer geldt verder ook niet bij aansprakelijkheid voor gegarandeerde eigenschappen.

3.4. In geen geval is lntersnack Nederland B‚V‚ aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de kosten die de gebruiker heeft moeten maken om deze website te bereiken.

3.5. lntersnack Nederland B‚V‚ neemt geen aansprakelijkheid op zich voor materiaal dat gepubliceerd wordt door derden of dat zich bevindt op websites. waarmee deze website is gelinkt. lntersnack Nederland B‚V‚ is met name niet verantwoordelijk voor beledigend of illegaal materiaal dat geplaatst wordt door een bezoeker of een derde partij.

4. Uitsluiting van gebruik Wij van lntersnack Nederland B‚V‚ behouden ons het recht voor om, in geval van overtreding van de algemene gebruiksregels door een gebruiker, deze gebruiker het gebruik van onze website te verbieden en tevens, in voorkomende gevallen. een schadevergoeding van hem te een.

5. Slotbepaling lntersnack Nederland B.V. heeft het recht om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door de website na een wijziging te gebruiken, geef je aan dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden zoals die staan in de meest recente versie.

6. Chlo – Privacy Pollcy Wij van de lntersnack Nederland bv respecteren ten volle de privacy van gebruikers van onze website. Wij zijn van mening dat het heel belangrijk is dat op internet uiterst zorgvuldig en voorzichtig wordt omgaan met persoonlijke gegevens van consumenten. Voor dat doel hebben wij intern vaste regels opgesteld, die moeten garanderen dat persoonlijke informatie die je ons toevertrouwt via internet ook inderdaad vertrouwelijk blijft. Hieronder geven wij je een kort overzicht van deze regels, die lntersnack Nederland bv heeft opgesteld voor het omgaan met bepaalde persoonlijke gegevens.

Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens op Internet? Zoals bekend, is alle informatie die online de wereld in wordt gestuurd – met gebruik van de juiste technische middelen – overal te zien en te verifiëren. De firma lntersnack Nederland bv kan dan ook geen enkele garantie geven, of verplichtingen aangaan, ten aanzien van informatie die vrijwillig aan ons is afgestaan. We kunnen alleen proberen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die ons wordt toevertrouwd door onze gebruikers niet wordt misbruikt. Om dat te bereiken hebben we een aantal vaste regels opgesteld.

Past lntennack Nederland bv de lnternetregels nog aan? Bij het opstellen van regels voor het omgaan met persoonlijke gegevens hebben we de grootst mogelijke nauwkeurigheid aan de dag gelegd. Het zal daarom niet nodig zijn om deze vaak aan te passen. Het is echter niet uitgesloten dat in de toekomst af en toe naar de inhoud moet worden gekeken en dat dan wijzigingen nodig zijn. Daarom adviseren wij om deze regels, die je altijd kunt inzien op onze website, af en toe opnieuw te lezen. Alleen dan kun je er zeker van zijn dat je altijd onze meest actuele regels kent en daarmee kunt instemmen. Uiteraard veranderen we alleen op eigen initiatief de regels als dat in de toekomst positieve effecten heeft. Veranderingen met terugwerkende kracht zullen we alleen uitvoeren als we daartoe wettelijk verplicht worden.

In welke gevallen vragen wij om persoonlijke informatie en waarvoor hebben we die persoonlijke informatie nodig? Vooraf moet worden opgemerkt dat, ongeacht de reden waarom persoonlijke informatie wordt verzameld, dit in alle gevallen alleen dan gebeurt als de bezoekers van de website de informatie op vrijwillige basis afgeven. Wij verzamelen persoonlijke gegevens met andere woorden alleen dan, als we van de betrokkene een verklaring van geen bezwaar hebben. Zo een verklaring kan ook via internet worden gegeven en is te allen tijde in te trekken. De redenen om persoonsgegevens te verzamelen kunnen variëren. Zo is het vanzelfsprekend dat bezoekers van de website hun persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail adres en dergelijke invullen, als ze deelnemen aan wedstrijden, informatie willen ontvangen of opmerkingen willen maken. Zonder dergelijke informatie over een gesprekspartner ontstaat eenrichtingsverkeer en is wederzijdse informatievoorziening nauwelijks mogelijk. Bovendien zou het zonder deze informatie bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de winnaar van een prijsvraag de gewonnen prijs toe te sturen. In geen enkel geval zullen wij informatie die je ons vrijwillig hebt gegeven, aan derden verkopen. Deze informatie gebruiken we uitsluitend voor het aan jouw aangegeven doel. Als onderdeel van onze Internetactiviteiten, leggen we er de nadruk op dat aan kinderen wordt aangeven dat zij toestemming van hun ouders nodig hebben, als ze persoonlijke informatie doorgeven aan derde partijen. Voor kinderen onder de 14 jaar is het verboden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij vragen dan ook altijd naar de leeftijd en wijzen het verstrekken van illegale informatie volledig af. In dit kader vragen we ouders met klem om het gebruik van internet door hun kinderen uitvoerig te controleren. Zoals al gezegd, ben je als bezoeker van onze website vrij om te beslissen of je wel of geen persoonlijke informatie wilt verstrekken. Als je onze website alleen maar bezoekt, dan worden door ons geen persoonlijke gegevens van je vastgelegd. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De daardoor verzamelde gegevens vallen in het algemeen onder de noemer ‘persoonlijke gegevens‘, omdat ze via het IP-adres aan een persoon (de eigenaar van de aansluiting) kunnen worden toegewezen. We hebben dergelijke informatie alleen dan nodig als je contact met ons wilt opnemen. We verzamelen de gegevens dan echter alleen na jouw toestemming. Tegelijk leggen we onszelf op, de aan ons verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken voor de vooraf aangegeven doeleinden. In alle gevallen is er altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. met dien verstande dat je daardoor ook aangeeft dat je van ons geen informatie wilt ontvangen. Onze website maakt gebruik van Google Analytics. een webanalyse-service van Google lnc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’‚ tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden en die de mogelijkheid bieden om je gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website (met inbegrip van uw lP- adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website activiteiten ten behoeve van website-exploitanten en om diensten te ontwikkelen die te maken hebben met het gebruik van websites en internetgerelateerde activiteiten. Daarnaast kan Google deze informatie ook overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk wordt vereist, of als de gegevens in opdracht van Google worden bewerkt. Google zal in geen enkel geval je IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren, door de instellingen van je browser te veranderen. We wijzen je er echter op dat je daardoor niet volledig alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het venwerken van de over jou verkregen informatie door Google in overeenstemming met de hierboven beschreven werkwijze en met het hiervoor omschreven doel.

Waarmee moet rekening worden gehouden In verband met Facebook apps / social pluglns? Onze website gebruikt social plugins (‘plugins’) en maakt gebruik van de Facebook Connect-dienst van het social netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook lnc.‚ 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins of toepassingen via Facebook Connect worden aangegeven door een Facebook-logo of de woorden ‘Facebook Social Plugin‘. Als je een webpagina op onze site bezoekt die een dergelijke plugin bevat of gebruik maakt van de Facebook Connect-dienst, dan zal je browser een directe verbinding opbouwen met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan je browser doorgegeven en door deze aan de betreffende webpagina gekoppeld. Door het koppelen van plug-ins of de Facebook Connect-dienst. verkrijgt Facebook de informatie dat je de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Ben je ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook dit bezoek koppelen aan je Facebook-account. Door interactie met de plug- Ins, inloggen, de knop ‘Vind ik leuk‘ aan te Klikken, of commentaar te geven, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. Over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van de gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, alsook over je rechten en de mogelijke instellingen ter bescherming van je_ privacy, verwijzen wij je naar het privacybeleid van Facebook. Als je niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over jou verzamelt, moet je uitloggen bij Facebook alvorens je onze website bezoekt.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie? Wij controleren voortdurend of onze interne procedures afdoende zijn om onze eigen hoge eisen ten aanzien van de privacy te kunnen handhaven. In dit kader zullen we er ook voor zorgen dat derden zich aan onze veiligheidsnormen houden als ze voor servicedoeleinden – hetzij voor onze internetsite, hetzij voor onze bezoekers – toegang moeten hebben tot persoonlijke informatie. Opgemerkt dient te worden dat we de informatie die we verzamelen uiteraard openbaar moeten maken, als dat van ons vereist wordt door de betekent niet dat de gegevens dan publiekelijk bekendgemaakt zullen worden. Alleen de bevoegde autoriteit krijgt de gegevens, in de wettelijk omschreven vorm en omvang.

Wanneer publiceren wij links naar andere websites? Het opnemen van links naar andere websites een manier om de bezoekers van een website de kans te geven, kennis te nemen van andere nauw verwante informatiedragers. Wij streven er voortdurend naar, uitsluitend te verwijzen naar die Internetsites die aan dezelfde hoge normen voldoen als die we onszelf opleggen. Tegelijkertijd zijn wij echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor hun privacybeleid. Daarom raden wij je aan om bij een bezoek aan dergelijke sites je eerst altijd ervan te overtuigen of je akkoord gaat met hun privacybeleid en andere reglementen. Merk je dat, in weerwil van onze verwachtingen en ondanks alle door ons getroffen beschermende maatregelen, onze website een link bevat naar een pagina met een inhoud – op welke manier dan ook – die op zo een minst moet worden beschouwd als twijfelachtig, dan zouden wij je zeer erkentelijk zijn als je dat aan ons zou doorgeven via het hieronder vermelde contactadres. Als er verder van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan vragen we u om deze aan ons door te geven via het contactformulier op www.havesomechio.com. Uiteraard is het ook mogelijk om per post contact met ons op te nemen. Dit geldt met name als je wilt dat wij persoonlijke informatie over jou, die wij al in ons bezit hebben, veranderen of vernietigen.