Actievoorwaarden Chio donuts

Win een Philips tv tww. € 499,-

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Chio Donuts actie > Scan & Win een Philips TV t.w.v. € 499,-’ (hierna “de Actie”), die wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd aan de Havenstraat 62, te (7005AG) Doetinchem (hierna ‘Intersnack’).

2. De Actie is een promotioneel kansspel en wordt georganiseerd in de periode 23 april tot en met 2 oktober 2022.

3. De Actie is ter promotie van het volgende Chio product: Chio Donuts Peanut Salted Caramel. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen Prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

4. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.chioactie.nl (de ‘Actiepagina’).

Artikel 2 Deelname

1. Er kan op de volgende manier worden deelgenomen aan de Actie:

Deelnemer verkrijgt door middel van sampling een sample zakje Chio Donuts Peanut Salted Caramel (in een stad centre, bioscoop of wasstraat) met een QR-code, met link naar de actiewebsite. De deelnemer verstrekt via het formulier op de Actiepagina zijn naam en emailadres.

Deelnemers met correct ingevulde gegevens maken aan het eind van de actieperiode middels loting kans op de prijs.

2. Deelname aan de Actie kosteloos.

3. Alle deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.

4. Medewerkers van Intersnack, alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.

5. Deelname is uitgesloten voor personen die niet in Nederland of België wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben.

6. Intersnack behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen Prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Intersnack en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens.

7. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Artikel 3 Gegevens

1. Deelnemers dienen hun naam en e-mailadres die nodig zijn voor het verzilveren van een Prijs, tijdig aan Intersnack te verstrekken.

2. De deelnemer en/of Winnaar die de hierboven vermelde gegevens verstrekt aan Intersnack garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.

Artikel 4 Prijzen

1. Deelnemers dingen mee naar de volgende prijs, hierna te noemen de ‘Prijs’: “Philips TV twv. € 499,- “

2. Er wordt in totaal één prijs vertrekt. Eén Philips TV met ambilight. De waarde van de gewonnen prijs voor één persoon zal zijn: Philips TV t.w.v. € 499,- 

3. Intersnack heeft het recht om in afwijking van lid 1 een soortgelijke prijs uit te keren met een vergelijkbare economische waarde.

4. Eventuele andere bijkomende kosten die verband houden met de aanvaarding en het gebruik van de Prijs, zijn voor rekening van de Winnaar.

5. De Prijs is inwisselbaar voor geld t.w.v. € 499,-. Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een prijs, of er niet (tijdig) wordt voldaan aan de vereisten van artikel 3 van deze voorwaarden, vervalt die prijs.

6. Elke deelnemer maakt per deelname meer kans op een prijs.

7. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Intersnack.

Artikel 5 Winnaars

1. De aanwijzing van de Winnaars geschiedt automatisch op onpartijdige wijze. De prijswinnaar van de Scan & Win een Philips TV twv. € 499,- ontvangt uiterlijk 31 oktober 2022 bericht.

2. De Winnaar zal een email ontvangen van de gewonnen Prijs op het door hen opgegeven emailadres.

Artikel 6 Privacy

1. Om jouw deelname aan de actie te kunnen verwerken en een winnaar aan te wijzen, verwerkt Chio een aantal van jouw persoonsgegevens. Specifiek verzamelt Chio jouw Naam en e- mailadres. Indien jij de prijswinnaar bent zal Chio jouw Nederlandse bankrekeningnummer (kunnen) opvragen om de prijs uit te keren.

2. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde een prijswinnaar te kunnen selecteren, de winnaar te kunnen benaderen en de prijs uit te reiken aan de winnaar. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met Chio sluit door deelname aan deze actie. Indien jij daar toestemming voor geeft, kan Chio jouw naam en e- mailadres daarnaast ook gebruiken om je e-mails te versturen met interessante aanbiedingen, acties en nieuwe producten van Intersnack Nederland B.V. Toestemming hiervoor kan worden gegeven bij het invullen van je gegevens. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar chio@intersnack.nl en kenbaar te maken dat jij jouw toestemming intrekt.

3. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens conform het privacystatement dat is vermeld op www.havesomechio.nl/privacy-statement. Voor deze winactie is Chio is gerechtigd om persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, verwerkt door het marketingbureau: Publicis Groupe te Amsterdam. Chio zal waarborgen persoongegevens te beschermen. Daarnaast worden persoongegevens gegevens verwerkt voor het bepalen van een prijswinnaar en uitreiken van de prijs.

Artikel 7 Klachten

1. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Intersnack, middels de volgende contactgegevens:

Intersnack Nederland B.V.

Postbus 29

7000 AA Doetinchem

2. Intersnack zal zich inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de deelnemers eventueel moeten maken als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik van de Prijs.

2. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de Actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van de Prijs.

3. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken Prijs.

4. De voorgaande uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld bij Intersnack of haar leidinggevenden.

5. Indien de Winnaar om welke reden dan ook, buiten toedoen van Intersnack, geen gebruik kan of will maken van de prijs, zijn Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is Intersnack niet gehouden de Winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Aan de uitslag van deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Intersnack behoudt zich het recht voor om de Actie tussentijds stop te zetten.

3. Voorts behoudt Intersnack zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers zou zijn.

4. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen die hieruit of uit de Actie voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank te Gelderland, locatie Zutphen.