Actievoorwaarden Chio Kettle Cooked actie

Win VIP tickets voor een gezellige avond uit met vrienden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een borrel & bites weekend > 2 overnachtingen naar keuze voor 2 personen’ (hierna “de Actie”), die wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd aan de Havenstraat 62, te (7005AG) Doetinchem (hierna ‘Intersnack’).

2. De Actie is een promotioneel kansspel en wordt georganiseerd in de periode 26 oktober tot en met 31 december 2020.

3. De Actie is ter promotie van de volgende Chio producten: Chio Borrel Bites Mix of Chio Tortilla Bites Mix. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen Prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

5. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.chioactie.nl (de ‘Actiepagina’).

Artikel 2 Deelname
1. Er kan op de volgende manier worden deelgenomen aan de Actie:

Deelnemer verkrijgt door aankoop van twee zakken Chio Borrel Bites Mix of Chio Tortilla Bites Mix een actiecode. De deelnemer verstrekt via het formulier op de Actiepagina de Actiecodes en zijn naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

Deelnemers met correct ingevulde gegevens maken aan het eind van de actieperiode middels loting kans op de prijs.

2. Behoudens de aankoop van een Product waaraan een mogelijkheid tot deelname aan de Actie is verbonden, is deelname aan de Actie kosteloos.

3. Alle deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.

4. Medewerkers van Intersnack, alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.

5. Deelname is uitgesloten voor personen die niet in Nederland of België wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben.

6. Intersnack behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen Prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Intersnack en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens, of het gebruik van onrechtmatig verkregen actiecodes.

4. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Artikel 3 Gegevens

1. Deelnemers dienen primair hun naam, emailadres, NAW- en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van een Prijs, tijdig aan Intersnack te verstrekken.

2. De deelnemer en/of Winnaar die de hierboven vermelde gegevens verstrekt aan Intersnack garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.

Artikel 4 Prijzen

1. Deelnemers dingen mee naar de volgende prijs, hierna te noemen de ‘Prijs’: “2 overnachtingen naar keuze voor 2 personen t.w.v. € 200,-“

2. Er worden in totaal 15 Prijzen vertrekt. 15 x 2 overnachtingen naar keuze voor 2 personen. De waarde van de gewonnen prijs voor één persoon zal zijn: 1 x 2 overnachtingen t.w.v. € 200,-

3. Intersnack heeft het recht om in afwijking van lid 1 een soortgelijke prijs uit te keren met een vergelijkbare economische waarde.

4. Eventuele andere bijkomende kosten die verband houden met de aanvaarding en het gebruik van de Prijs, zijn voor rekening van de Winnaars.

5. De Prijs is inwisselbaar voor geld t.w.v. € 200,-. Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een prijs, of er niet (tijdig) wordt voldaan aan de vereisten van artikel 3 van deze voorwaarden, vervalt die prijs.

6. Elke deelnemer maakt per deelname meer kans op een prijs, maar elke deelnemer kan hoogstens één prijs winnen.

7. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Intersnack.

Artikel 6 Winnaars

1. De aanwijzing van de Winnaars geschiedt automatisch op onpartijdige wijze. De prijswinnaars van het Borrel & Bites weekend ontvangen uiterlijk 31 januari 2020 bericht.

2. Per deelnemer/adres is hooguit 1 prijs te winnen. Indien een deelnemer tweemaal wordt aangewezen als winnaar, zal er een nieuwe trekking plaatsvinden.

3. De Winnaars zullen een email ontvangen van de gewonnen Prijs op het door hen opgegeven emailadres.

Artikel 7 Privacy

1. Om jouw deelname aan de actie te kunnen verwerken en een winnaar aan te wijzen, verwerkt Chio een aantal van jouw persoonsgegevens. Specifiek verzamelt Chio jouw NAW-gegevens, e- mailadres, telefoonnummer, en – indien daarvan sprake is – enige persoonsgegevens die op de geüploade kassabon staan vermeld. Indien jij de prijswinnaar bent zal Chio jouw Nederlandse bankrekeningnummer opvragen om de prijs uit te keren.

2. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde een prijswinnaar te kunnen selecteren, de winnaar te kunnen benaderen en de prijs uit te reiken aan de winnaar. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met Chio sluit door deelname aan deze actie. Chio kan jouw naam en e- mailadres daarnaast ook gebruiken om je e-mails te versturen met interessante aanbiedingen, acties en nieuwe producten van Intersnack Nederland B.V. Door deelname aan de actie geef je ook toestemming om jouw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar chio@intersnack.nl en kenbaar te maken dat jij jouw toestemming intrekt.

3. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens conform het privacystatement dat is vermeld op www.havesomechio.nl/privacy-statement. Chio verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij anders is aangegeven en/of nodig is voor het bepalen van een prijswinnaar of uitreiken van de prijs.

Artikel 8 Klachten

1. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Intersnack, middels de volgende contactgegevens:

Intersnack Nederland B.V.

Postbus 29

7000 AA Doetinchem

2. Intersnack zal zich inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de deelnemers eventueel moeten maken als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik van de Prijs.

2. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de Actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van de Prijs.

3. Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken Prijs.

4. De voorgaande uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld bij Intersnack of haar leidinggevenden.

5. Indien de Winnaars om welke reden dan ook, buiten toedoen van Intersnack, geen gebruik kunnen of willen maken van de prijs, zijn Intersnack, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is Intersnack niet gehouden de Winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Aan de uitslag van deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Intersnack behoudt zich het recht voor om de Actie tussentijds stop te zetten.

3. Voorts behoudt Intersnack zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers zou zijn.

4. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen die hieruit of uit de Actie voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank te Gelderland, locatie Zutphen.